علیرضا قربانی هستم متولد اسفند۱۳۶۴ درتهران 

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد معماری در تهران  و دیپلم  طراحی داخلی در دانشگاه آی.تی.دیونکوور،کانادا

افتخار بیش از ۱۰سال سابقه طراحی و اجرا در پروژههای متنوع معماری با کارفرمایان ماجراجو و صاحب ایده را داشتهام

 بعنوان یک معمار ایدهال گرا باور دارم که اساسا مبنا در پروژه های معماری میبایست افزایش ضریب آسایش ، عملکرد شناور محیط معماری ودر نهایت دریافت آرامش و امنیت ازمحیط پیرامون باشد.

فضاهای معماری زمانی قادربه انتقال احوالات خوش به کاربران خود هستندکه قبل ازهرچیزخود دارای شخصیت و هویت مستقل و تکامل یافته باشند معماری مفهوم گرا و صاحب سبک به انسان ها کمک خواهد کرد تا با روندی مطلوبتر زندگی را ادامه دهند

                                                                                                                                                        

I am Alireza Qorbani. I was born and raised in Tehran at Esfand 1364

I studied architecture and graduated with master degree from Islamic Azad university of Tehran and also received interior design diploma from ITD college, Vancouver-Canada

I am proud to have a decade of experience in designing  and execution of various  projects for brave and ingenious clients

As an idealist architect, I believe that architectural projects must be based on increasing comfort factors, floating function of architecture environment and finally give calmness and safety through the environment.

When architectural spaces possess independent and developed character and identity ,will be able transfer a good mood to the users

A concept-oriented and with style architecture helps people to continue living by a better process